Dr Nemanja Đenić

Načelnik Klinke za urgentnu medicinu VMA Beograd

Obavlja kardiološke preglede,  ultrazvuk srca, testovi opterećenja, 24h holter EKG i krvnog pritiska,  praćenje i liječenje vitalno ugroženih pacijenata.

Predstavnik za Srbiju pred evropskim udruzenjem "Stent save a life"

Trenurno clan upravnog odbora Udruzenja koronarnih jedinica Srbije.

Preko 6000 procedura u sali za katetrizaciju srca.

Radno mesto / Radno iskustvo

2000.  -  Interventni kardiolog u Klinici za urgentnu internu medicinu Vojnomedicinska akademija (VMA), Beograd

Obrazovanje

Docent na Medicinskom fakultetu univerziteta odbrane u Beogradu

Doktorski rad  pod naslovom – Procena kliničkog značaja nedovoljnog  protoka krvi, posle primarne perkutane intervencije, kod bolesnika sa  akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom.

2011. - Subspecijalizacija iz Kardiologije2010. - Magisterijum iz kardiologije

2005. - Specijalizacija iz Interne Medicine

Publikacije

Više poglavlja u knjigama

Više od 10 radova i usmenih prezentacija na internacionalnim kongresima TOBI-Venecija, PCR Pariz, BASICS Beograd

Profesionalna članstva

Član Udruženja kardiologa Srbije, Evropskog udruženja kardiologa, radne grupe za interventnu kardiologiju.

Strani jezici

Engleski

Posebna sfera interesovanja

Ateroskleroza, angina pectoris, interventna kardiologija stentovi, balon dilatacije krvnih sudova srca, hipertenzija.